Regulations (PL)

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem mayai.org, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników teksty generowane przez sztuczną inteligencj, oraz za pośrednictwem którego Administrator prowadzi działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest tekst przeznaczony do odczytania za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet).

Umowa o dostarczenie Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami

Operator płatności. Wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą Serwis współpracuje w zakresie obsługi płatności wynikających z Umowy o dostarczenie Pliku (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

Administrator. Marcin Kraszewski z siedzibą w Gdyni, ul. Witosławy 12/21 (81-572), NIP: 9581390294, REGON: 221827783, adres e-mail: contact@mayai.org.

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Pliku oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Pliku, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Pliku albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Pliku do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Plik oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Do pełnego korzystania z Seriwsu i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualna wersja przeglądarki internetowej.

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Serwisie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (Word, PDF, plik tekstowy). Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. W celu zawierania umów o dostarczanie Plików Elektronicznych dostępnych w Serwisie Użytkownik podaje adres poczty elektronicznej i klika "Pobierz tekst".

2. Zawarcie umowy o dostarczenie Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania tej umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie WYŚLIJ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość z zakupioną treścią.

4. W momencie kliknięcia ikony WYŚLIJ dochodzi do zawarcia między Administratorem a Użytkownikiem Umowy o dostarczanie Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku z dostarczeniem mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik.

6. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez wysłanie wiadomości z danymi do faktury VAT i numerem zamówienia, na adres contact@mayai.org, zamówienie zostanie udokumentowane fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

7. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z jego treścią. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
7.1. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

8. Użytkownik, zawierający Umowę o dostarczenie Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

9. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SERWISIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Administrator uzależnia zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie Umowy o dostarczenie Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Jeżeli po zawarciu Umowy o dostarczenie Pliku, Administrator nie postawił Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne, Użytkownik może wezwać Administratora do jego dostarczenia poprzez postawienie Pliku do dyspozycji Konsumenta zgodnie z Umową o dostarczenie Pliku. Jeżeli Administrator nie dostarczy Pliku niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Pliku, jeżeli:
a) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Pliku lub
b) Konsument i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Pliku miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. W razie braku zgodności treści cyfrowej z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.

2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana.

4. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące braku zgodności z umową treści cyfrowej oraz reklamacje dotyczące wszelkich Usług dodatkowych wymienionych w niniejszym Regulaminie. Reklamacje powinny być składane wyłącznie pocztą elektroniczną – na adres: contact@mayai.org.

5. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (w szczególności opis braku zgodności z umową treści cyfrowej) oraz żądanie Konsumenta (żądanie doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, o ile brak zgodności treści cyfrowej z umową jest istotny).

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Użytkownika przez Administratora a także w przypadku innych sporów, Użytkownik, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Administratorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: contact@mayai.org – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku nie uprawnia Użytkownika do zwielokrotniania służącego innym celom niż dozwolony użytek osobisty, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu Plików lub treści utworów zawartych w Plikach w sposób i w zakresie mogący naruszać prawa autorskie. Naruszanie praw autorskich stanowi poważne złamanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Administrator może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jedynie z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 6 poniżej. Administrator nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Administrator poinformuje Użytkownika, w sposób jasny i zrozumiały, o dokonywanej zmianie.

4. Administrator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
c) wprowadzenie przez Administratora nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa.

5. Administrator informuje Użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej mayai.org o:
a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

6. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.

8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

9. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator informuje, że korzystanie z Serwisu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.

10. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 r.